Landelijk Coördinatiecentrum Reizigersadvisering


Fotobalk.jpg


Huisartsen

Voor huisartsen zijn de kwaliteitscriteria in 1999 verwoord in de NHG-bouwsteen Reizigersadvisering in de huisartspraktijk. Deze is in 2005 herzien en als hoofdstuk in de Protocol reizigersadvisering WHIG opgenomen. Hierin zijn ook de opleidingseisen voor artsen en verpleegkundigen vermeld.    

 

Aanwezigheid arts

Tijdens het reizigersvaccinatiespreekuur dient een arts aanwezig te zijn voor het geval er calamiteiten optreden. Sommige vaccinatiebureaus kunnen niet langer aan deze eis voldoen. In 2006 heeft een externe commissie van deskundigen besloten dat onder bepaalde strikt omschreven voorwaarden ook zonder aanwezigheid van een arts mag worden gevaccineerd.

 

Vaccinatiebureaus

In 1997, direct na de oprichting van het LCR, werden kwaliteitscriteria voor vaccinatiebureaus uitgegeven. Deze Kwaliteitscriteria voor vacccinatiebureaus en huisartspraktijken zijn in 2021 herzien. Hierin staan de eisen waaraan een vaccinatiebureau moet voldoen. Vaccinatiebureaus die aan de kwaliteitscriteria voldoen, kunnen zich laten certificeren volgens de normen van de Stichting Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector (HKZ), die krachtens de Kwaliteitswet Zorginstellingen bevordert dat de kwaliteit in de zorg benoemd en getoetst kan worden. Zij stellen daartoe i.s.m deskundigen vanuit zorgverzekeraars, patiëntenorganisaties en zorgaanbieders kwaliteit en veiligheidsnormen op voor een groot aantal branches in de Zorg en Welzijn. Ook voor aanbieders van reizigersadvisering is een certificatieschema opgesteld (als onderdeel van het Certificatieschema Infectieziektenbestrijding, 2008). Daarin zijn de LCR “Kwaliteitscriteria advisering en immunisatie van reizigers voor vaccinatiebureaus” in zijn geheel overgenomen. Aanbieders van reizigersadvisering kunnen HKZ certificatie aanvragen, en zodoende uitdragen dat zij aan de geldende kwaliteit- en veiligheidsnormen voor de uitvoering van reizigersadvisering voldoen. Het voldoen aan deze normen leidt tot afgifte van een HKZ-ISO 9001-certificaat. Gecertificeerde bureaus worden elk jaar gevisiteerd om te controleren of ze nog steeds aan de criteria voldoen. HKZ certificatie wordt door onafhankelijke certificerende beoordelingsinstituten (zoals: KIWA, Lloyds) uitgevoerd. Deze beoordelen en toetsen of de praktijk aan de normen voldoen, en kennen het HKZ keurmerk toe. Certificerende beoordelingsinstituten staan onder toezicht van een Raad voor Accreditatie, welke door de overheid is aangewezen om toezicht te houden op een betrouwbare certificatie voor zorginstellingen in Nederland.
Op www.lcr.nl onder Vaccinatie Adressen is te zien welke vaccinatiebureaus die HKZ-gecertificeerd zijn. Tevens vindt u daar welke centra gele koortscentrum zijn, en welke professionals aan de opleidingseisen voldoen. Voor meer informatie over HKZ zie www.hkz.nl 

 

 

Disclaimer       Contact